PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK (provoz Stavby)

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, Sokolovská 42/217, Praha, Vysočany, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Druh pobytu *

Orientuji se v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí* *


Mám zkušenost s prací se servisními příručkami* *


Mám zkušenost s vedením dokumentace o technickém stavu zařízení * *


Mám zkušenost s montážemi a demontážemi strojů a zařízení * *


Mám zkušenost s ručním obráběním a zpracováním kovových materiálů* *


Mám zkušenost s rovnáním kovových dílů pomocí ohřevu a pod lisem * *


Mám zkušenost s kontrolou a prováděním funkčních zkoušek strojů a zařízení* *

Mám odbornou způsobilost na svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1 *


Mám řidičský průkaz skupiny B nebo C nebo D *


Mám osvědčení * *

Byl/a jste v minulosti zaměstnán/a u DP hl. m. Prahy ? *


* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.